Verkauf - Hotel 4698 m² auf Zakynthos

2 100 000 €